W dniu 15 listopada 2019 r. w Pałacu Prezydenckim Pan Mariusz Kamiński odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy powołanie na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

foto 1 

 

Pan Mariusz Kamiński tę funkcję pełnił przez ostatnie miesiące, obecnie został ponownie powołany na szefa MSWiA, pełnił będzie również funkcję ministra członka Rady Ministrów. Mariusz Kamiński urodził się 25 września 1965 r. w Sochaczewie. Był działaczem opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów działał w zarządzie podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. W latach 1986-1990 był członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Był posłem na Sejm III, IV, V, VII, VIII kadencji. 13 października 2019 r. uzyskał mandat poselski na IX kadencję Sejmu RP.

W związku z powołaniem na stanowisko ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” – Krzysztof Oleksak skierował do Pana Ministra okolicznościowy list gratulacyjny.

pdf List gratulacyjny

Należy zaznaczyć, że przed Panem ministrem stoją ważne zadania i wyzwania. Funkcjonariusze i pracownicy podległego mu resortu w tym Państwowej Straży Pożarnej oczekują, że nowy rząd i Pan minister SWiA doprowadzą do pełnej realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r., a także rozpoczną prace nad zapowiadaną ustawą rozwoju służbach mundurowych na lata 2021–2024. Progres w służbach mundurowych, w tym w Państwowej Straży Pożarnej powinien opierać się na kilku filarach gdzie jednym z najważniejszych będą uposażenia funkcjonariuszy i płace pracowników cywilnych, które staną się konkurencyjne na szeroko rozumianym rynku pracy.
Bardzo istotną kwestią jest również motywowanie do pozostania w służbie doświadczonych strażaków oraz prowadzenie polityki kadrowej pozwalającej wyeliminować zjawisko tzw. „luki pokoleniowej" zauważalne już w niektórych jednostkach organizacyjnych PSP.

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zwraca również uwagę, że w Państwowej Straży Pożarnej konieczne są do wprowadzenia od dawna oczekiwane przez środowisko zmiany legislacyjne m.in. w obszarach:
• kwalifikacji na stanowiskach służbowych, co będzie miało na celu określenie optymalnego poziomu wymagań kompetencyjnych strażaków, w stosunku do realizowanych przez nich zadań,
• bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz profilaktyki chorób, na które narażeni są strażacy w związku z wykonywaniem działań ratowniczych (w tym profilaktyki chorób nowotworowych),
• umundurowania strażaków, w tym nowoczesnego ubrania koszarowego oraz odzieży pod barierowej,
• zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki medycznej dla strażaków.

Przemodelowania i poprawy wymaga także obszar podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym przejrzysty system rekrutacji do szkół pożarniczych oraz motywowania strażaków poprzez skuteczny system uposażeń m.in. efektywne dodatki służbowe oraz urealnienie dodatku za czas pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Należy również dołożyć starań aby środki finansowe przeznaczone na uposażenia strażaków oprócz oczywistego zapewnienia materialnej atrakcyjności zawodu mogły służyć motywowaniu i zachęcaniu funkcjonariuszy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Awansowanie na wyższe stanowiska służbowe powinno być opłacalne ekonomicznie i odbywać się według jasno sprecyzowanych zasad.

Nie bez znaczenia jest również kwestia budowania właściwego klimatu w służbie dającego funkcjonariuszom poczucie stabilizacji zawodowej i motywującego do dalszej służby i rozwoju.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” jest przygotowany, jako partner społeczny, do wyznaczenia ekspertów do pracy w zespołach problemowych ds. wypracowania projektów rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, służących realizacji wyżej wskazanych celów.

W jedności siła!!!

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian"