W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zrelacjonowano także ostatnie posiedzenie Rady Federacji, w czasie którego podjęto m.in. decyzję o zainicjowaniu działań na rzecz nadania osobowości prawnej Federacji, które mają na celu umocnienie i ugruntowanie pozycji Federacji ZZSM.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego przekazał członkom Zarządu Krajowego informacje dotyczące dalszego wdrażania Porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 r.

1

Na przypomnienie zasługuje informacja, że dnia 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (z datą obowiązywania: 1 lipiec 2019 r.), która materializuje dwa postulaty związków zawodowych objętych Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. tj. 100% płatności za nadgodziny oraz ustalenie wyłącznie kryterium stażu służby funkcjonariusza (25 lat) wymaganego do nabycia uprawnień emerytalnych.

W załączeniu tekst ustawy – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.

W ramach wdrożonych już zmian w ustawie o PSP przedstawiciele Prezydium ZZS „Florian” będą brali udział w wypracowaniu przez kierownictwo resortu SWiA i KG PSP zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby. Celem związku jest wypracowanie jasnych, sprawiedliwych oraz transparentnych zasad rozdziału tych środków.

Według zapewnień resortu SWiA wdrożenie kolejnego z postulatów objętych porozumieniem tj. tzw. art. 15a dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli pełnienie służby w latach 1999 – 2003 zaplanowane jest od dnia 1 stycznia 2020 r. W ramach zespołu MSWiA zarówno przedstawiciele ZK ZZS „Florian” jak i Fedracji Związków Zawodowych Służb Mundurowych artykułowali potrzebę uregulowania art. 15a w terminie do 30 września 2019 r. z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. – ostatecznie jednak ten postulat strony społecznej nie został do tej pory zrealizowany. 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wdrożona zostanie zgodnie z zawartym w dniu 8 listopada 2018r., porozumieniem podwyżka uposażeń funkcjonariuszy. 

Projekt ustawy budżetowej przyjęty przez Radę Ministrów zakłada na rok 2020 wzrost kwoty bazowej z dotychczasowego poziomu 1523,29 złotych do 1614,69 zł. Kwota bazowa, która niezbędna jest do obliczania przeciętnego uposażenia dla strażaków PSP, nie była zwiększana już od 10 lat. Jej odmrożenie przełoży się więc na wzrost uposażeń funkcjonariuszy średnio o ok., 350 zł. W najbliższym czasie podejmowane będą działania w celu wypracowania wdrożenia podwyżki w uzgodnionej wysokości 500 zł, co po zapewnieniu środków na nagrody roczne daje kwotę ok., 460 zł brutto.

W załączeniu tekst ustawy – Projekt ustawy budżetowej na rok 2020

1

Ponadto w dalszej części posiedzenia:

  • Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak zrelacjonował prace podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, w tym wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników cywilnych PSP,
  • Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za I, II i III kw. 2019 r., oraz podsumowania rozliczenia składek za rok 2018 na podstawie dokumentacji złożonej przez Zarządu Wojewódzkie,
  • Wiceprzewodniczący – Paweł Renicki przedstawił informację komisji inwentaryzacyjno – kasacyjnej. Zarząd Krajowy przyjął uchwałę o likwidacji zużytych środków majątku ZK zgodnie z wnioskiem komisji,
  • Przyznano pomoc finansową dla członków związku z terenu województw: warmińsko – mazurskiego i łódzkiego.
  • przewodniczący i funkcyjni reprezentujący poszczególne Zarządy Wojewódzkie omówili sytuację w służbie oraz współpracę ze stroną służbową w poszczególnych województwach. Sprawy zgłoszone przez przedstawicieli dwóch województw zostaną za pośrednictwem Przewodniczącego ZK skierowane do Pana Komendanta Głównego PSP.

W jedności siła!!!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”