W dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

 

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy … oraz niektórych innych ustaw realizuje dwa postulaty związków zawodowych wyrażone w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. zawartym z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i zawiera zmiany dotyczące głównie dwóch obszarów tj. :
1) warunków nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.
2) rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. było posiadanie ukończonych 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby.

Omawiana ustawa usuwa jeden z warunków przejścia na emeryturę tj. ukończenie 55 lat życia, a także powiązany z nim przepis, który dawał możliwość uzyskania emerytury bez ukończenia 55 lat życia, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby funkcjonariusz osiągnął 25-letni staż służby, a zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie funkcjonariusza, pozostawiając jako jedyny warunek nabycia praw do emerytury 25 lat służby.

W przypadku drugiego głównego obszaru zmian, ustawa modyfikuje rozwiązania obowiązujące w poszczególnych ustawach, dotyczące rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby. Ustawa reguluje uprawnienie funkcjonariuszy do otrzymania czasu wolnego albo rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby. Uregulowane zostały okresy rozliczeniowe, sposób wyliczania rekompensaty pieniężnej – 100 % uposażenia strażaka liczonego jako średnia z okresu rozliczeniowego, terminy wypłat rekompensat pieniężnych.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” skierował jednocześnie pismo do KG PSP dotyczące gotowości do udziału w wypracowaniu zasad rozdziału środków finansowych przewidzianych na rekompensaty za ponadnormatywny czas służby strażaków na poszczególne województwa.

pdf Wniosek do KG PSP

Krzysztof Jędrachowicz
Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”