Sejm uchwalił kolejne zmiany w obszarach objętych Porozumieniem z 8 listopada 2018 r.

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił prawo wdrażające kolejne dwa postulaty służb mundurowych, w tym wyrażane przez Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, a następnie zaakceptowane w drodze Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie:

  • usunięcie z kryterium uprawnień emerytalnych wymogu osiągnięcia wieku 55 lat oprócz kryterium stażu służby dla funkcjonariusza wynoszącego 25 lat,
  • pełnopłatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy.

SejmRP

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604) po sprawozdaniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 3643 i druk nr 3643-A) został uchwalony.

Od lipca 2019 r. zniesiony zostanie więc wymóg ukończenia przez funkcjonariusza 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Zapis ten będzie dotyczył strażaków, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2038 r. Strażacy otrzymają także pełnopłatne nadgodziny – tj. 100% własnego uposażenia wyliczonego jako średnia z okresu rozliczeniowego (rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym), a nie jak dotychczas 60% średniego uposażenia.

Rządowy projekt ustawy (zgłoszony przez MSWiA) był przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi – w zakresie zmian ujętych w art. 4, art. 22 i art. 23 dotyczącym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Związek Zawodowy Strażaków nie wnosił uwag. Na początku lipca ustawę przyjęła Rada Ministrów, natomiast w 19 lipca 2019 r. ustawę uchwalił Sejm. Realizacja zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.
Związek Zawodowy Strażaków „Florian” wraz z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych będą zabiegać, aby kolejne ważne dla strażaków kwestie objęte Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. zostały zrealizowane. Przedstawiciele strony społecznej zabiegają aby zmiany w art. 15a wdrożone zostały do końca III kw. br. (tj. do 30 września 2019 r.). Przed nami również wdrożenie przyszłorocznej podwyżki uposażeń.

Podwyżki wynagrodzeń w lipcu 2019 r. w wysokości 250 zł otrzymają również pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej. Strona społeczna, w której reprezentację ma również Związek Zawodowy Strażaków „Florian” wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wypracowała zasady wdrożenia podwyżek wynagrodzeń.

W dniu 19 lipca 2019 r. Departament Budżetu MSWiA skierował do Komendanta Głównego PSP pismo dotyczące zasad rozdysponowania podwyżek wśród pracowników cywilnych PSP, terminu wdrożenia oraz konieczności uzgodnienia przez pracodawców z właściwymi organizacjami związkowymi zasad podziału środków na podwyżki.

Poniżej pismo Departamentu Budżetu MSWiA znak DB-W-0231-17/2019

pdfpismo Departamentu Budżetu

Krzysztof Jędrachowicz
Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”