3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

 

Przedmiotem spotkania było omówienie działań przygotowawczych do wejścia w życie §5 porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. pomiędzy związkami zawodowymi a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu uczestniczył nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele związków zawodowych:

Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
Bartłomiej Mickiewicz – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
Ponadto z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli:

st. bryg. Piotr Strawa – zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji,
mgr Stanisław Rybicki – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji,
bryg. Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.
Przedmiotem dyskusji było przygotowanie do wypracowania wspólnej propozycji sposobu wprowadzenia dodatku do uposażenia, zachęcającego do kontynuowania służby strażaków, którzy osiągnęli 25 lat służby.

Przedstawiciele Biura Kadr i Organizacji KG PSP przedstawili wyniki analiz finansowych związanych z realizacją przedmiotu rozmów oraz zakres tematów wymagających omówienia, w celu opracowania spójnej koncepcji proponowanych rozwiązań.

Zarówno strona społeczna, jak również służbowa, prezentowały zgodne stanowisko, że zaproponowana w §5 wspomnianego wyżej porozumienia propozycja wprowadzenia zachęt finansowych dla funkcjonariuszy, aby dłużej służyli, jest korzystna zarówno dla formacji, jak również dla służących w niej strażaków. Wobec złożoności zagadnienia oraz wielu niewiadomych, związanych z kwestiami przyznawania i wypłacania tych świadczeń, przedstawiciele związków zawodowych zawnioskowali do komendanta głównego PSP o zwrócenie się do MSWiA z wnioskiem o zorganizowanie spotkania, podczas którego przedstawiciele resortu przedstawią propozycje wdrożenia przedmiotowego zakresu porozumienia, w szczególności zaś założenia do projektów przepisów normujących tę ciekawą inicjatywę.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

Żródło https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Spotkanie-w-Komendzie-Glownej-PSP-przewodniczacych-central-zwiazkow-zawodowych/idn:37100