W dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

 W czasie posiedzenia Przewodniczący Krzysztof Oleksak oraz Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak zrelacjonowali prace podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz przekazali informacje dotyczące dalszego wdrażania Porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 r.Na podkreślenie zasługuje informacja, że obecnie trwają zaawansowane prace legislacyjne nad wdrożeniem płatności za ponadnormatywny czas służby strażaków w wysokości 100% uposażenia funkcjonariusza - zaproponowana zmiana uwzględnia wyliczanie tej wysokości jako 100% średniego uposażenia funkcjonariusza w okresie rozliczeniowym co umożliwi uwzględnianie w wysokości stawki za nadgodzinę np. dodatku motywacyjnego, nie powodując zmniejszania tej stawiki za okres ewentualnego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Drugim punktem zmian legislacyjnych jest usunięcie wymogu osiągnięcia przez funkcjonariusza 55 lat do nabycia uprawnień emerytalnych (pozostanie wyłącznie wymóg 25 lat służby). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że wdrożenie obu spraw objętych Porozumieniem będzie miało miejsce ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

image002

Prace podzespołu RDS dotyczyły też wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. 

W ramach wdrażania porozumienia Związek Zawodowy Strażaków „Florian” zwrócił się do Pana Komendanta Głównego z pisemnym wnioskiem o podjęcie prac w zakresie § 5 tego porozumienia, który dotyczy dodatku do uposażenia dla funkcjonariuszy, którzy mają staż uprawniający do emerytury, ale deklarują dalsze pełnienie służby. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” zadeklarował w tym zakresie współpracę z Komendantem Głównym PSP w zakresie wypracowania projektu zmian legislacyjnych wprowadzających ten dodatek. W naszej ocenie aby dodatek spełniał swoją funkcję powinien być pozbawiony uznaniowości przełożonych służbowych.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego Krzysztof Oleksak oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Jędrachowicz omówili działania w zakresie zmian w rozporządzeniach MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz uposażeń strażaków PSP. Wymienione przepisy dotyczące kwalifikacji oraz płac strażaków są pilnie oczekiwane przez środowisko. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podniesiona przez przedstawicieli ZZS Florian na spotkaniu z Panią Minister Elżbietą Witek inicjatywa powołania na szczeblu Ministerstwa zespołu w celu umożliwienia szybkiego wdrożenia przepisów kwalifikacyjnych i płacowych uwzględniających m.in. załącznik nr 7 oraz dostosowania innych wymagań kwalifikacyjnych oraz odpowiednich przepisów płacowych do wielokrotnie zgłaszanych oczekiwań środowiska pożarniczego spotkała się z akceptacją. Pilne prace zespołu mają szansę spowodować, że długo oczekiwane i wręcz konieczne zmiany w tych rozporządzeniach zostaną w końcu wdrożone. Należy podkreślić, że do czasu opiniowania projektów rozporządzeń po skierowaniu przez MSWiA ZZS „Florian” nie brał udziału w pracach nad tymi zmianami i w zaproponowanej dotychczas formie spotkały się z poważnymi uwagami ZZS „Florian”.

W chwili obecnej oczekiwane jest kolejne – pilne spotkanie przedstawicieli ZZS „Florian” z MSWiA, w sprawie realizacji dalszych ważnych dla strażaków spraw objętych porozumieniem (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 15a), których uchwalenie zdaniem strony związkowej musi odbyć się w obecnej kadencji Sejmu RP. 

image003

Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz omówił obowiązujące obecnie zapisy w ustawie o związkach zawodowych (m.in. art. 3 i 4), które zakazują nierównego traktowania funkcjonariuszy m.in. ze względu na przynależność związkową oraz mechanizmy, które należy wdrożyć, aby nie dochodziło do takiego nierównego traktowania funkcjonariuszy przez przełożonych służbowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że art. 3 ustawy o związkach zawodowych wskazuje, że na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że kierował się obiektywnymi powodami przy takim - swego rodzaju - wyróżnieniu funkcjonariusza – co oznacza, że w każdym z tych zakresów (wynagradzania, nagradzania, podnoszenia kwalifikacji oraz awansowania) muszą być wprowadzone transparentne zasady i kryteria. Prezydium Zarządu Krajowego w najbliższym czasie wypracuje zasady postępowania dla organów związku w zakresie dbania o równe traktowanie funkcjonariuszy.

W trakcie posiedzenia omówiono również prace międzyzwiązkowego zespołu w sprawie wdrożenia nowego programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP i kierunki zmian. Działania zespołu mają na celu wypracowanie możliwie najlepszego programu ubezpieczeniowego przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania prowadzonej przez związki zawodowe Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym PSP oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”.

W dalszej części posiedzenia:

• Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za I i II kw. 2019 r.,
• przyznano pomoc finansową dla członków związku z terenu województw warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego,
• trwają prace nad opiniowaniem składów komisji dyscyplinarnych na najbliższą kadencję. Prezydium zwróciło się do Zarządów Wojewódzkich o nadsyłanie opinii i ewentualnych uwag.

Na posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” przybył Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski wraz z bryg. Rafałem Adamcem – Dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej, który pełni funkcje doradcy ds. związków zawodowych oraz st. bryg. Piotrem Strawą – Zastępcą Dyrektora Biura Kadr i Organizacji.

Komendant Główny PSP odniósł się do bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej a także problemów zgłaszanych przez nasz Związek. Pan gen. bryg. Leszek Suski podkreślił, że problemy, które nas są zgłaszane nurtują również jego i stara się je rozwiązywać.

Pan Komendant Główny odniósł się między innymi do kwestii:
• naboru do szkół pożarniczych i na przeszkolenie zawodowe. Komendant Główny zadeklarował, że po zatwierdzeniu rozdzielnik na SPO i SPK wraz z kryteriami obowiązującymi przy naborach zostaną przekazane do Związku w tym samym terminie, w którym zostaną przesłane Komendantom Wojewódzkim. Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce w pierwszym tygodniu lipca br.
• kolejnych prób wprowadzenia kształcenia w zawodzie technika pożarnictwa poza strukturami PSP. Takie próby każdorazowo spotykają się z sprzeciwem kierownictwa PSP,
• odejść ze służby i podejmowanych działań w zakresie uzupełnienia wakatów,
• zarządzenia transportowego. Komendant Główny wyjaśnił, że wprowadzenie tego zarządzenia w obecnym brzmieniu miało na celu wyeliminowanie niewłaściwych przypadków korzystania z samochodów służbowych które zostały w ostatnim czasie ujawnione. Na podkreślenie zasługuje fakt, że sprawa nie dotyczy członków ZZS „Florian”. Spotkania organów Związku Zawodowego „Florian” tj. m.in. Zarządy Wojewódzkie odbywające się co najwyżej kilka razy. Komendant Główny PSP poinformował, że nie widzi przeszkód dla wsparcia działalności społecznej w tym zakresie, lecz użycie służbowych środków transportu, powinno być ściśle związane z realizacją zadań statutowych związku zawodowego i nie może dochodzić w tym obszarze do nadużyć. Odnosząc się do kwestii odpłatności za użytkowanie pojazdu służbowego (w tym koszty paliwa), poinformował, że decyzję w tym zakresie powinien podjąć kierownik jednostki użyczającej pojazd, zważywszy m.in. na uwarunkowania finansowe tej komendy oraz zapewnienie właściwego poziomu gotowości operacyjnej.

W toku dyskusji ustalono iż w najbliższym czasie Komendant Główny PSP podejmie działania w zakresie:
• wypracowania zasad wynagradzania funkcjonariuszy z uwzględnieniem dodatku służbowego,
• motywacyjnego systemu uposażeń w tym zwiększającego atrakcyjność pełnienia służby w systemie codziennym,
• wprowadzenia dodatku motywującego do pozostania w służbie pomimo nabycia uprawnień emerytalnych.

Na zakończenie Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski zadeklarował wolę dalszej dobrej współpracy z członkami ZZS „Florian”, ukierunkowanej na poprawę warunków służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

W jedności siła!!!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”