W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”.

 

1

Posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”.
Na zaproszenie skierowane przez Lubuski Zarząd Wojewódzki w posiedzeniu udział brał kol. Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” oraz kol. Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący ZK

2

W czasie posiedzenia przedstawiciele Zarządu Krajowego omówili aktualną działalność Związku, w szczególności:

  • bieżące prace legislacyjne determinowane wdrażaniem kolejnych zapisów Porozumienia zawartego przez związki zawodowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych w dniu 8 listopada 2018 r. Zaawansowane są prace umożliwiające wdrożenie z dniem 1 lipca 2019 r. wprowadzenia ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby dla strażaków w wysokości 100% ich uposażenia oraz wprowadzenia jednego kryterium w celu osiągnięcia uprawnień emerytalnych przez funkcjonariusza – wyłącznie wymogu 25 lat stażu służby bez konieczności jednoczesnego osiągnięcia wieku minimum 55 lat.
    We współpracy z MSWiA podejmowane są również prace w celu możliwie pilnego wdrożenia zapisów dot. art. 15a dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w PSP w latach 1999 – 2003 – oczekiwany przez stronę społeczną termin wdrożenia zapisów w ustawodawstwie to 30 września br.,
  • procedowanie zmian w rozporządzeniach MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w PSP oraz uposażeń strażaków PSP. Pilne wdrożenie zmian w przepisach kwalifikacyjnych umożliwiające zajmowanie wyższych stanowisk służbowych przez doświadczonych aspirantów i podoficerów jest oczekiwane w naszym środowisku. W czasie posiedzenia zwrócono uwagę, że brak wdrożenia do chwili obecnej przepisów kwalifikacyjnych w oczekiwanym przez stronę społeczną kształcie szczególnie w zachodniej części kraju powoduje istotne trudności w służbie,
  • prace międzyzwiązkowego zespołu ds. wdrażania nowego programu ubezpieczeń grupowych dla strażaków i pracowników PSP oraz członków ich rodzin oraz działalność Fundacji „Solidarni”,
  • wdrażanie nowego umundurowania specjalnego, w tym zauważone problemy i trudności,
  • profilaktyka antynowotworowa, w tym wyposażanie strażnic PSP w profesjonalne pralnice.

W kolejnej części posiedzenia udział wziął bryg. Patryk Maruszak - Lubuski Komendant Wojewódzki oraz st. bryg. Marek Harkot – Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje pozytywna opinia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego jaką wyraził w zakresie współpracy z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” Pawłem Renickim oraz strukturami związku w woj. lubuskim.
Zgłaszane przez przewodniczącego ZW oraz kolegów przewodniczących Zarządów Terenowych problemy zostały z uwagą odnotowane. Lubuski Komendant Wojewódzki zadeklarował pilne podjęcie działań w kwestiach znajdujących się w jego kompetencjach.

3