W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

foto1

W czasie posiedzenia Przewodniczący Krzysztof Oleksak zrelacjonował prace podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz przekazał informacje dotyczące dalszego wdrażania Porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 r.

Na podkreślenie zasługuje informacja, że rozpoczęły się prace nad wdrożeniem płatności za ponadnormatywny czas służby strażaków w wysokości 100% uposażenia funkcjonariusza oraz usunięcia wymogu osiągnięcia przez funkcjonariusza 55 lat do nabycia uprawnień emerytalnych (pozostanie wyłącznie wymóg 25 lat służby). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w tym zakresie założenia do zmian legislacyjnych w ustawach pragmatycznych. Wdrożenie obu spraw objętych Porozumieniem powinno zakończyć się w terminie do 1 lipca 2019 r.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. planowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli ZZS „Florian” z MSWiA, w czasie którego powinien zostać ustalony harmonogram realizacji kolejnych ważnych dla strażaków spraw objętych porozumieniem (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 15a).

Następnie Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Grzegorz Obara złożył Zarządowi Krajowemu sprawozdanie z działalności komisji i kontroli przeprowadzonej za rok 2018. Kontrola dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej,  realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku. Kontrolą objęto również organizację oraz rozliczenie finansowe Jubileuszu 25-lecia ZZS „Florian” w Wieliczce oraz XI Krajowego Zjazdu Delegatów. Krajowa Komisja Rewizyjna w trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu i działaniach Zarządu Krajowego i Prezydium ZK.

W dalszej części posiedzenia:

  • Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za I kw. 2019 r., a także przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018,  które zostało przyjęte uchwałą,
  • zgodnie z kompetencjami statutowymi Zarząd Krajowy przyjął budżet na rok 2019,
  • przyznano pomoc finansową dla członka związku z terenu województwa wielkopolskiego,
  • Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz omówił opinię skierowaną do Komendanta Głównego PSP dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie BHP w PSP,
  • trwają prace nad opiniowaniem skierowanego przez MSWiA projektu rozporządzenia kwalifikacyjnego. Prezydium zwróciło się do Zarządów Wojewódzkich o nadsyłanie opinii i ewentualnych uwag.


Na posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” przybył Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski wraz z bryg. Rafałem Adamiec – p.o. Dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej który pełni funkcje doradcy ds. związków zawodowych.

foto2

Komendant Główny PSP odniósł się do bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej omawiając między innymi:

  • wprowadzanie do użycia nowego wzoru ubrania specjalnego,
  • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na zakupy sprzętu i wyposażenia,
  • plany wprowadzenia nowych elementów umundurowania poprawiających komfort i bezpieczeństwo służby tj. krótkie spodnie, koszulka typu polo, obuwie typu sportowego do działań na akwenach wodnych oraz zimowa czapka dzianinowa,
  • braki kadrowe w korpusie oficerów i aspirantów, a także podjęte już i planowane działania mające na celu poprawę sytuacji, poprzez wzrost liczby skierowań do szkół pożarniczych funkcjonariuszy będących w służbie, kierowanie do rejonów z największymi brakami absolwentów SGSP i SA PSP,
  • podwyżki uposażeń funkcjonariuszy, w tym te wynikające z porozumienia podpisanego przez związki zawodowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odnosząc się do spraw objętych postulatami związku, a następnie podpisanego porozumienia Pan Komendant wyraził opinię, iż jest przeciwny dzieleniu strażaków ze względu na system pełnionej służby w kwestii wysokości świadczenia chorobowego. Zdaniem KG PSP wszyscy funkcjonariusze powinni być traktowani równo. Przewodniczący Zarządu Krajowego podkreślił że związek jest otwarty na konstruktywną i merytoryczną współpracę zmierzającą do dalszej poprawy warunków pełnienia służby strażaków jak i płac strażaków. Wskazał m.in. na potrzebę podjęcia wspólnych działań w zakresie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, wdrożenia w programach szkolenia elementów profilaktyki zdrowotnej jak i wzrostu uposażeń strażaków.

Komendant Główny gen. brygadier Leszek Suski wyraził również wolę cyklicznych spotkań z przedstawicielami Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”