W dniach 5 - 6 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

 1

W dniu 5 marca 2019 r. Krajowa Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący KKR Grzegorz Obara, członkowie: Sylwester Jankowski, Dariusz Radkowski i Paweł Szmurło przeprowadzili kontrolę działalności Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, Prezydium a także powołanych zespołów i komisji. W szczególności kontrola dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej,  realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku. Kontrolą objęto również organizację oraz rozliczenie finansowe Jubileuszu 25-lecia ZZS „Florian” w Wieliczce oraz XI Krajowego Zjazdu Delegatów. Obecne w czasie kontroli KKR Prezydium ZK udostępniło do kontroli pełną dokumentację Związku oraz udzielało niezbędnych informacji. Na podkreślenie zasługuje informacja, że Zarząd Krajowy w 2018 r. podjął 36 uchwał, z czego 35 zostało wykonanych. Działalność Zarządu Krajowego została oceniona pozytywnie, szczegółowe wyniki kontroli zostaną przedstawione przez Przewodniczącego KKR na najbliższym - marcowym posiedzeniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

2

W dniu 6 marca 2019 r. Pan Paweł Galec - ekspert OPZZ przeprowadził szkolenie dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Szkolenie poświęcone było między innymi problematyce związanej z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i aktywnością członków KKR. Ekspert OPZZ odpowiadał na zadawane przez członków komisji pytania i wyjaśniał pojawiające się wątpliwości.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego  odbyło się w pełnym, 6 osobowym składzie i było poświęcone bieżącej działalności Związku. W szczególności podjęto następujące tematy:

  • działalność organów statutowych OPZZ, udział Przewodniczącego ZK ZZS „Florian” Krzysztofa Oleksaka w posiedzeniu Prezydium OPZZ,
  • negatywna opinia Związku Zawodowego Strażaków „Florian” do przedstawionego przez KG PSP projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (opinia została opublikowana na stronie internetowej Związku w dziale Pisma, wystąpienia, opinie), opinia zawiera wszystkie zgłoszone przez poszczególne Zarządy Wojewódzkie uwagi do ww. projektu,
  • prace nad nowym programem ubezpieczeniowym dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz członków ich rodzin, a także emerytów i rencistów PSP. Omówiono prace międzyzwiązkowego zespołu. Prace nad wdrożeniem nowego programu trwają i mają na celu poprawę warunków ubezpieczenia,
  • sprawy prowadzone w okresie między posiedzeniami Prezydium, bieżąca sytuacja w PSP oraz współpraca z KG PSP. Omówiono m.in. przebieg spotkania związków zawodowych z Komendantem Głównym PSP, które miało miejsce w dniu 18 lutego 2019 r. oraz wdrożenie podwyżek uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP,
  • wewnętrzne sprawy bieżące i organizacyjne związane z funkcjonowaniem związku. Sprawozdania organizacyjne i rejestr organizacji Związku. Budowa systemu komunikacyjnego od poziomu Zarządu Krajowego do organizacji terenowych Związku. Szczegółowo omówiono działania podjęte przez kilka Zarządów Wojewódzkich, które mają wpływ na wizerunek związku oraz realizację uchwał podjętych w czasie XI Krajowego Zjazdu Delegatów, a także w czasie grudniowego posiedzenia Zarządu Krajowego. Zrelacjonowano postęp i wyniki podjętych przez Prezydium działań,
  • najbliższe plenarne posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r.

Na zakończenie posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz  Prezydium ZK  odbyło się kolejne już spotkanie z Panem Jarosławem Sędzikiem - Prezesem Kancelarii Custos Sp. z o.o. Kilka Zarządów Wojewódzkich ZZS „Florian” zgłosiło zainteresowanie kompleksowym dostępem do porad i obsługi prawnej oferowanej przez Kancelarie Custos  (jak już wcześniej informowaliśmy Kancelarie Custos Sp. z o.o. zajmują się między innymi, kompleksową ochroną prawną związków zawodowych oraz ich członków wraz z rodzinami w praktycznie pełnym zakresie tj. aktywności zawodowej – relacji służbowych, związkowej oraz cywilnej).
Przewodniczący Zarządu Krajowego Krzysztof Oleksak i Prezes Jarosław Sędzik  podpisali wspólnie List Intencyjny. W celu podjęcia współpracy z Custos przez Zarządy Wojewódzkie przewidziane jest podpisanie przez organy statutowe organizacji wojewódzkich „Umowy o współpracy”,  która w uzgodnionej formie nie generuje kosztów dla organizacji związkowych, a umożliwi korzystanie przez członków związku i ich rodziny z pomocy prawnej oferowanej przez Kancelarie Custos.

Członkowie ZZS „Florian” oraz ich rodziny na mocy umowy o współpracy objęci zostaną preferencyjnymi warunkami finansowymi obsługi prawnej w konkretnych – zgłoszonych sprawach (z rabatem sięgającym nawet do 45 % w stosunku do rynkowej w danym regionie stawki). W najbliższym czasie planowane jest wdrożenie i dystrybucja kart członkowskich.

3

4