W dniu 4 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

 W spotkaniu uczestniczyli ze strony służbowej:

• gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny
• nadbryg. Marek Jasiński - Zastępca Komendanta Głównego
• st. bryg. Marcin Wilczyński - Dyrektor Biura Kadr i Organizacji
• bryg. Piotr Strawa - Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji
• bryg. Rafał Adamiec - Doradca KG ds. związków zawodowych

stronę społeczną reprezentowali:
• Krzysztof Oleksak - Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian
• Krzysztof Hetman - Przewodniczący NSZZ PP
• Krzysztof Andura - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Wobec istotnej różnicy zdań uczestników spotkania, nie udało się uzgodnić sposobu rozdziału funduszu nagród i zapomóg Komendanta Głównego PSP. Należy podkreślić iż wszystkie związki zawodowe działające w PSP prezentowały w tym zakresie podczas spotkania wspólny pogląd. Komendant Główny zakomunikował, iż odmiennie widzi zasady rozdziału funduszu nagród i zapomóg wobec powyższego rozdysponuje nagrody według własnego uznania wcześniej wypowiadając częściowo porozumienie o zasadach współdziałania pomiędzy KG PSP a Centralami Związków zawodowych z dnia 29.12.1997roku.

W dniach 5-6 lutego 2019 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W trakcie spotkania Przewodniczący Zarządu Krajowego Krzysztof Oleksak zrelacjonował przebieg spotkania z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim które dotyczyło rozdziału funduszu naród i zapomóg na rok 2019 r. w ramach środków pozostających w dyspozycji KG PSP. Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak oraz Wiceprzewodniczący – Sekretarz Krzysztof Jędrachowicz w dniu 5 lutego wzięli udział w spotkaniu z Sekretarz Generalnym EPSU (European Public Service Union) Panem Janem Wilhelmem, w sprawie możliwości podjęcia wzajemnej współpracy z tą europejską organizacją, zrzeszającą związki zawodowe szeroko rozumianej służby publicznej, w tym strażaków z całej Europy. W trakcie posiedzenia były omawiane i realizowane także sprawy bieżące i organizacyjne związane z funkcjonowaniem związku. Prezydium Zarządu Krajowego na wniosek KG PSP wyznaczyło do prac służbowo – związkowego zespołu, który ma być powołany w celu wypracowania zmian w przepisach dotyczących czasu służby strażaków PSP dwóch przedstawicieli – kol. Pawła Renickiego oraz kol. Władysława Duraja. W tym zakresie priorytetem ZK ZZS Florian jest uregulowanie zgłaszanego od lat postulatu jednolitego unormowania i równego traktowania w zakresie czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego i codziennego przy delegowaniu m.in. do szkół w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prezydium ZK powzięło również informację ze źródeł związkowych, że toczą się prace legislacyjne nad przepisami wdrażającymi 100% uposażenia za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy MSWiA (Straży Granicznej). Niestety nie otrzymaliśmy od strony służbowej żadnych informacji, czy KG PSP uczestniczy i proceduje w tych zmianach dla PSP. Projekty zmian ustaw dla poszczególnych służb resortu są efektem podpisanego w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienia m.in. pomiędzy Związkiem Zawodowym Strażaków ZZS „Florian” reprezentowanym przez Przewodniczącego – Krzysztofa Oleksaka i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, które zakończyło prowadzone działania protestacyjne. W ramach porozumienia ustalono, że zostaną wprowadzone pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA.

Zgodnie z zawartym porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. ma zostać wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP.
W dalszej części posiedzenia Prezydium odbyło się spotkanie z Panem Jarosławem Sędzikiem Prezesem Kancelarii prawnej Custos Sp. z o.o (foto.) zajmującą się między innymi, kompleksową pomocą prawną dla związków zawodowych oraz ich członków wraz z rodzinami. Pan Jarosław Sędzik przedstawił ogólne zasady współpracy związków zawodowych z kancelarią. Przekazał informację o innych organizacjach związkowych objętych ochroną Kancelarii Custos, są to między innymi Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna. Kluczową informacją jest to że, Kancelaria prawna Custos posiada specjalistów od spraw specyficznych dla służb mundurowych zarówno dyscyplinarnych jak i kadrowych, ale także obejmuje pomocą prawną sprawy szeroko rozumianego życia prywatnego funkcjonariuszy i członków ich rodzin (np. prawo spadkowe, rodzinne, cywilne itp.). Członkowie ZZS „Florian” w ramach usług prawnych świadczonych przez kancelarię przy nawiązaniu ewentualnej współpracy mogliby liczyć na znaczące zniżki.

Przewodniczący ZK ZZS Florian
Krzysztof Oleksak