W dniach 8 - 9 stycznia 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz naszego Związku Tomaszowi Podolskiemu, Aleksandrowi Wesołowskiemu oraz Arturowi Barnasiowi, którzy w minionej kadencji pełnili funkcje Wiceprzewodniczących ZK ZZS Florian.

foto 1

foto 2

 

Na ręce byłych członków Prezydium przekazane zostały okolicznościowe pamiątkowe grawertony, gdzie pośród słów podziękowań czytamy również ,,Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych”

W dalszej części posiedzenia omówiono i podjęto działania w następujących tematach:
  • Otrzymywane z całego kraju informacje wskazują na zasadność i trafność tez zawartych w stanowisku z dnia 19 grudnia 2018r., które zostało podjęte przez Zarząd Krajowy. Prezydium Zarządu Krajowego podejmować będzie w tym zakresie dalsze działania w celu rozwiązania przez właściwe organy poważnych problemów sygnalizowanych w stanowisku ZK.

pdfW załączeniu Stanowisko Zarządu Krajowego z dnia 19 grudnia 2019r.

  • Problem uzupełniania braków kadrowych w Komendzie Głównej PSP oraz sposób wdrażania oddelegowania do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej PSP. Zarząd Terenowy ZZS „Florian” przy KW PSP w Krakowie skierował za pośrednictwem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wniosek wskazujący na nagłe uzupełnianie braków kadrowych w KG PSP podczas wdrażania, którego dochodzi do naruszania praw i interesów funkcjonariuszy PSP. Wniosek Zarządu został skierowany do Pana gen. bryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP w celu zajęcia stanowiska i ustosunkowania się do skierowanych pytań i sygnalizowanych problemów.

pdfW załączeniu wniosek ZT ZZS „Florian” przy KW PSP w Krakowie

  • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar przekazał do Zarządu Krajowego publikację dotyczącą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Z uwagi na to, iż publikacja ta jest bardzo istotna i stanowi ważne rozszerzenie obowiązujących w PSP procedur przekazujemy opracowania w załączeniu

pdfW załączeniu pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

pdfW załączeniu biuletyn RPO nr 5 z 2018 r. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Analiza i zalecenia”

  • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymany projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem skierowano do Zarządów Wojewódzkich w celu zgłaszania uwag i propozycji. Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z uwagi na istotność tego aktu prawnego dla funkcjonariuszy PSP dokonała analizy przedstawionej przez resort propozycji i po ustosunkowaniu się Zarządów Wojewódzkich podejmie stosowne stanowisko.

pdfW załączeniu projekt rozporządzenia

Dalsza część posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego poświęcona została sprawom organizacyjnym Związku m.in.:

-    na podstawie uchwały ZK Prezydium podjęło decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla członka Związku z KM PSP w Toruniu;

-    przyjęto w poczet organizacji Zarząd Terenowy przy Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy;

-    ustalono kolejny termin posiedzenia Prezydium – 5 – 6 luty 2019 r.

W jedności siła!!!

( · ) Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”