W dniu 29 listopada 2018 roku Komendant Główny PSP spotkał się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP.

Spotkanie poświęcone było wypracowaniu i przyjęciu zasad rozdziału podwyżki uposażeń strażaków, która zostanie wdrożona w 2019 roku.

Stronę służbową reprezentowali:

• gen.bryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP
• st. bryg. Marcin Wilczyński – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP
• bryg. Piotr Strawa – Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP
• bryg. Maciej Kaleciński – główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego

Stronę związkową reprezentowali:

• Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS Florian
• Krzysztof Andura – Przewodniczący Rady Tymczasowej KSP NSZZ Solidarność
• Paweł Borek – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa

W toku dyskusji uznano, iż w myśl porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem SWiA a związkami zawodowymi reprezentującymi poszczególne służby resortu spraw wewnętrznych optymalnym sposobem rozdziału podwyżki jest wzrost uposażenia w grupie dla każdego funkcjonariusza PSP o kwotę 520 zł brutto (wzrost mnożnika o 0,34). Należy podkreślić, iż analogiczne rozwiązanie dotyczące wdrożenia przyszłorocznej podwyżki w zakresie mechanizmu i kwoty wzrostu uposażenia w grupie dla każdego funkcjonariusza zostało przyjęte przez pozostałe służby MSWiA.
Mając na uwadze przedstawione przez KG PSP wyliczenia dotyczące obligatoryjnych skutków wprowadzenia podwyżki wskazujące na możliwość wystąpienia niedoszacowania na etat kalkulacyjny strona związkowa przyjęła i przedstawiła wspólne stanowisko, co do podziału środków na podwyżki.
Jak wynika z powyższego stanowiska jedyną możliwą do zaakceptowania propozycją jest równy podział środków w wysokości 520 zł (brutto) do grupy zaszeregowania. Strona związkowa nie zgadza się na jakiekolwiek rozwiązania pośrednie. W związku z powyższym Komendant Główny przyjął pisemne stanowisko w tej sprawie zaznaczając, że taki podział podwyżek spowoduje potrzebę zwiększenia środków na wzrost uposażeń, o czym w najbliższych dniach będzie rozmawiał z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji.

image001

image002

image003

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

pdf Stanowisko