W dniach 20-21 listopada 2018 roku w miejscowości Sękocin Stary woj. mazowieckie odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów ZZS Florian.

Na ogólną liczbę 132 delegatów wybranych na konferencjach wojewódzkich w całym kraju w Zjeździe udział wzięło 128 delegatów reprezentujących wszystkie struktury naszego związku wybranych zgodnie z statutem według klucza 1 delegat na 50 członków.

W pierwszym dniu obrad delegaci dokonali wyboru nowych władz ZZS „FLORIAN” na kadencję 2018 – 2022 r.

Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS ,,FLORIAN” został wybrany :
• Kol. Krzysztof OLEKSAK 

W skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego zostali wybrani: 

• Wiceprzewodniczący - Krzysztof JĘDRACHOWICZ
• Wiceprzewodniczący - Jarosław NOWAK
• Wiceprzewodniczący-Tomasz JELONEK
• Wiceprzewodniczący- Mirosław TROJAN
• Wiceprzewodniczący– Paweł RENICKI

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
• Przewodniczący - Grzegorz OBARA
• Wiceprzewodniczący – Tomasz PODOLSKI
• Sekretarz – Artur BARNAŚ
• Członek – Lucjan CZEREPAK
• Członek - Sylwester JANKOWSKI
• Członek – Dariusz RADKOWSKI
• Członek – Grzegorz ROLEK 
• Członek - Paweł SZMURŁO

W trakcie drugiego dnia Zjazdu Delegaci podejmowali uchwały zgłaszane wcześniej do Komisji Uchwał i Wniosków, w tej części obrad niestety nie doszło do uchwalenia przygotowanych przez komisję statutową zmian w Statucie Związku z powodu braku kworum. Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą w związku oprócz wyboru kierownictwa związku nakreślił główne kierunki działań ZZS „FLORIAN” na najbliższą kadencję.

1

2

3

4

Należą do nich m.in.:
• prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków płacowych oraz pełnienia służby PSP,
• kontynuowanie działań zmierzających do ujednolicenia praw emerytalnych dla wszystkich strażaków (art. 15a),
• dalszymi pracami nad wprowadzeniem okresu przejściowego w ,,L-4”,
• poprawę przepływu informacji, między innymi poprzez zmodernizowanie działania strony internetowej Związku,
• zmianę wysokości środków finansowych przekazywanych do Zarządu Krajowego przez Zarządy Wojewódzkie (obniżenie wysokości przekazywanej składki do 20 %),

Na XI Zjazd przybył doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego Pan Edward Zaremba, który odczytał uczestnikom XI Zjazdu list od Pana Ministra. Bezpośredni po zakończeniu zjazdu odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zarządu Krajowego podczas którego omówiono i podsumowano przebieg XI Zjazdu. Kolejne posiedzenie ZK zostało zaplanowane na grudzień bieżącego roku.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian