Koleżanki i Koledzy Związkowcy,

W nawiązaniu do wcześniejszych działań Związku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych, oraz wystąpienia Komendanta Głównego PSP z dnia 23 lipca 2018 roku dotyczącego „flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”, przypominam o realizacji harmonogramu i form protestu określonych uchwałą Rady Federacji ZZ SM 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.. w tym ze szczególnym uwzględnieniem ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej.

Czynności te proszę realizować ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa osób, sprzętu i mienia. Pamiętajmy również aby zastosowane środki protestu pozostały w zgodzie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym i nie zagrażały w jakikolwiek sposób uczestnikom ruchu drogowego. Wykorzystywane elementy w postaci flag czy bannerów zawieszanych na pojazdach straży pożarnej proszę umieszczać w sposób nie godzący w integralność stałych elementów oznakowania pojazdów, umożliwiając identyfikację jednostki pojazdu.

Pamiętajmy iż podjęta akcja protestacyjna pozostaje zgodna z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wbrew twierdzeniom wskazanym w w/w piśmie KG PSP nie stanowi naruszenia któregokolwiek z wymienionych przepisów, co znalazło potwierdzenie w opinii i wystąpieniu kancelarii prawnej z dnia 27 lipca 2018 roku (pełna treść w załączeniu).

(…) Z uwagi na podjęte przez Komendanta Głównego PSP działania konieczne jest przytoczenie treści art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: „w obronie praw i interesów określonych w art. 1 mogą być stosowane, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2, inne niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Z prawa tego mogą korzystać także pracownicy niemający prawa do strajku”. Tak długo jak akcja protestacyjna NSZZ PP oraz ZZS „Florian” pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, tak długo nie można sprzeciwiać się jej prowadzeniu. Wskazać należy również, że w zgodzie z art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. (…)

*szczegółowe odniesienia do argumentów patrz załączony plik pdf.

W mocy pozostają dotychczasowe ustalenia i przyjęty harmonogram Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych.

Za Zarządy:

ZZS Florian, NSZZ PP

pdf Opinia prawna

pdf Pismo ZZS Florian NSZZ PP