W dniu 21 marca 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

 

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak oraz członkowie Prezydium przekazali informacje z bieżących prac organów statutowych Związku dotyczące:

  • podsumowania działalności za rok 2017, przekazania sprawozdań finansowych, wykonania budżetu za rok 2017, planu budżetu Zarządu Krajowego na rok 2018 oraz sprawozdań z przepływu składek,
  • działań podejmowanych w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym przygotowań do konferencji prasowej i ewentualnej akcji protestacyjnej z uwagi na ignorowanie zgłaszanych przez stronę społeczną postulatów, brak wdrożenia lub porzucenie podjętych lub wypracowanych zmian legislacyjnych (m.in. w ramach podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA).
  • Rada Federacji ZZ SM podjęła decyzję o zorganizowaniu konferencji prasowej Federacji ZZ SM. Konferencja odbędzie się 27 marca 2018 r. w Warszawie w siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, godz. 11.00. Zgodnie z ustaleniami Rady FZZSM rekomendowane jest oflagowanie na znak poparcia dla działań Federacji obiektów w dniu 27 marca 2018 roku w godz. 12:00-15:00

W czasie posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Obara przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli za 2017 rok. Zarząd Krajowy podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium za 2017 rok i uchwalił plan przychodów i wydatków na rok 2018.

W celu przygotowania stanowiska organów statutowych Związku dotyczącego planowanego w 2018 r. wzrostu uposażeń dla strażaków Zarząd Krajowy podjął uchwałę w sprawie propozycji rozdziału środków w ramach podwyżki uposażeń funkcjonariuszy PSP przewidzianej w 2018 r. Wskazano, że podwyżka ta powinna mieć charakter powszechny i zrównoważony z przeznaczeniem w głównej mierze (ok. 70%) na wzrost mnożników kwoty bazowej w poszczególnych grupach zaszeregowania oczywiście z uwzględnieniem strażaków najmniej zarabiających, a pozostała część podwyżki (tj. ok. 30 %) powinna być przeznaczona na inne składniki uposażenia w tym system motywacyjny.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich przedstawili również bieżącą sytuację współpracy ze stroną służbową na terenie swoich województw.

12

Następnie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami KG PSP w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka, starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel oraz st. bryg. Roberta Czarneckiego. W czasie spotkania przedstawiciele KG PSP przekazali bardzo ogólną informację dotyczącą planowanych na rok 2018 podwyżek w PSP (wskazano, że dla PSP przewidziano 42 mln zł na ten cel, niestety nie ma jednak informacji jak środki finansowe zostaną rozdzielone, Pan nadbryg. Marek Jasiński poinformował członków Zarządu Krajowego, że w styczniu br. Komendant Główny PSP przekazał do MSWiA propozycję rozdziału tych środków, przy czym członkowie ZK nie byli o niej informowali oraz nie otrzymali informacji o tym co zawierała ta propozycja). Następnie przedstawiciele KG PSP zaprezentowali postęp prac nad wdrożeniem nowego umundurowania specjalnego i dalsze plany w tym zakresie. Wskazano, że zostało wdrożone polecenie służbowe o zakazie dokonywania zakupów ubrań specjalnych w dotychczasowo obowiązujących wzorach co ma zapewnić, że maksimum środków finansowych zostanie przeznaczonych na zakup i wymianę ubrań specjalnych na nowe według wzorów przewidzianych w procedowanym obecnie rozporządzeniu „mundurowym” i zarządzeniu KG PSP. Przedstawiciele kierownictwa KG PSP nie byli w stanie przedstawić spójnej informacji nt. projektu rozporządzenia kwalifikacyjnego.

34

W dalszej części posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian” miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia CFBT.PL, którzy omówili problem chorób nowotworowych w specyfice służby strażaków oraz dokonali prezentacji akcji #zdrowy_raKtownik.

Przewodniczący ZK ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

pdf– Uchwała nr 5/2018