W dniu 20 września 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

 

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak przekazał informacje z bieżących prac organów statutowych Związku, w tym również z prac Prezydium Zarządu Krajowego. Omówiony został temat prac zespołu Forum Dialogu Społecznego MSWiA dotyczący m.in. płatności za ponadnormatywny czas służby Zespołowi przewodniczy Kol. Krzysztof Oleksak. Zespół zrealizował dużą część pracy m.in. oszacowano skalę problemu w poszczególnych służbach, dokonano analizy głównych przyczyn powstawania nadgodzin oraz określono możliwe rozwiązania. Zespół wypracował stanowisko iż najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie rekompensaty za ponadnormatywny czas służby w wysokości 100 % rzeczywistego uposażenia. Należy podkreślić, iż szefowie wszystkich służb podległych Ministrowi SWiA pozytywnie wypowiedzieli się na temat wprowadzenia takiego rozwiązania. Stosowny projekt zmian legislacyjnych wraz ze oceną skutków regulacji jest w dużej mierze gotowy. Problemem jaki wynikł podczas prac zespołu w Policji i Straży Granicznej dotyczy różnicy zdań co do długości okresów rozliczeniowych – 3 miesięczny lub 6 miesięczny.

image001

Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich przedstawili bieżącą sytuację współpracy ze stroną służbową na terenie swoich województw. Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego ZW ZZS „Florian” przedstawił niezrozumiałą sytuację w KP PSP w Piszu, gdzie od 3 lat Jednostka ta nie ma mianowanego ani jednego d-cy zmiany. Przewodniczący Kujawsko – Pomorskiego ZW ZZS „Florian przedstawił trudną sytuację u siebie na województwie związaną z ostatnimi zdarzeniami jakie w masowej skali wystąpiły w związku z usuwaniem skutków silnych wiatrów m.in. poważnie uszkodzonych budynków oraz wiatrołomów. W związku z mnogością wyjazdów do zdarzeń w kilka Komend Powiatowych PSP woj. Kujawsko – Pomorskiego sygnalizuje problem z utrzymaniem płynności finansowej. Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego przedstawił Porozumienie jakie podpisały trzy centrale związkowe woj. łódzkiego. Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął decyzję w drodze uchwały o upoważnieniu Prezydium ZK ZZS „Florian” po złożeniu stosownych wniosków do wypłaty pomocy finansowej dla poszkodowanych strażaków członków naszego związku, którzy ponieśli straty materialne podczas ostatnich wydarzeń związanych z silnymi wiatrami (dotyczy woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego). Zarząd Krajowy przyznał pomoc finansową dla dwóch członków ZZS Florian woj. łódzkiego. Ponadto, ze względu na zbliżający się Jubileusz 25-lecia powstania ZZS „Florian” Zarząd Krajowy podjął decyzję w zatwierdzeniu wzoru medalu „XXV-lecia ZZS Florian” oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do regulaminu nadawania medali Związku.

W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości w osobach Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz Pana Dariusza Kubel specjalisty w gabinecie KG PSP poruszono następujące tematy:

image002

image003

Prace zespołu KG PSP ds. „nowelizacji rozporządzenia kwalifikacyjnego oraz zasad przyznawania dodatków służbowych”. Pan st.bryg. Krzysztof Hejduk poinformował iż, nadzór nad zespołem ds. zmian rozporządzenia kwalifikacyjnego sprawuje Pan st.bryg. Tadeusz Jopek Z-ca Komendanta Głównego PSP. Zespół ma wypracować konkretne rozwiązania do 30 listopada 2017 roku. Ze względu na fakt, iż poprzednia zmiana rozporządzenia kwalifikacyjnego została negatywnie zaopiniowana przez Związki Zawodowe, Komendant Główny podjął decyzję, ze przy aktualnej zmianie rozporządzenia weźmie udział tylko strona służbowa i po wypracowaniu końcowego projektu będzie on przekazany do konsultacji społecznych. Zespół poza projektem rozporządzenia ma wypracować zasady przyznawania dodatków służbowych i motywacyjnych. Zarząd Krajowy wyraził duże niezadowolenie, iż nie może brać udziału w pracach tego zespołu i jak najbardziej zobowiązał się, że rzetelnie będzie opiniował wypracowane rozwiązania. Po raz kolejny przypomniał o konieczności przywrócenia załącznika nr 6 lub wprowadzeniu innych rozwiązań, które problem rozwiążą. Przedstawiciele związku zawodowego zwrócili również uwagę na niedocenianie w przepisach kwalifikacyjnych i przepisach dotyczących stanowisk służbowych korpusu aspirantów i doświadczonych podoficerów.

Szkolnictwo pożarnicze w PSP. St.bryg. Krzysztof Hejduk Z-ca Komendanta poinformował, iż zmieniło się kierownictwo w Biurze Szkolenia KG PSP Dyrektorem Biura został st,bryg. Krzysztof Biskup, Z-cą Dyrektora st.bryg. Wojciech Strączek. Nadzór nad Biurem Szkolenia realizuje st.bryg. Tadeusz Jopek Z-ca KG PSP. Poinformował również, że od stycznia br. nie są już pobierane opłaty za szkolenia podstawowe dla strażaków, jest to rozwiązanie które ma spowodować odciążenie budżetów komend miejskich/powiatowych. Strona społeczna ponownie podniosła, że obecnie funkcjonujący system zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych winien być jak najszybciej gruntownie zmieniony, a jego funkcjonowanie w obecnym wydaniu stwarza pola do nadużyć. Zarzuty braku transparentności oraz nie analizowania potrzeb dotyczą przede wszystkim uzyskiwania kwalifikacji oficerskich w drodze kierowania na studia podyplomowe SPO i SPK. Zarząd Krajowy poprosił o przekazanie Komendantowi Głównemu, iż taka sytuacja oraz dodatkowo kierowanie się kryterium przynależności związkowej przy kierowaniu na szkolenia, awansowaniu na wyższe stopnie oraz wyższe stanowiska służbowe mocno konfliktuje strażaków również na podziale bojowym. Taka sytuacja choćby, ze względu na charakter naszej pracy jest bardzo niebezpieczna.

Sytuacja finansowa komend powiatowych, w tym dotkniętych skutkami silnych wiatrów. Komendant Główny zapewnił, że pieniądze na zwiększenie budżetów dla potrzebujących komend będą uruchomione z rezerwy celowej. Potrzeby zostały określone na 35 mln. Z informacji uzyskanych z MSWiA pieniądze te powinny być zapewnione do końca września. Dodatkowo dla województw, które ucierpiały ostatnio tj. województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego został sporządzony wniosek do MSWiA na dodatkowe 10 mln na odtworzeniu sprzętu i innych materiałów.

Przewodniczący ZK ZZS Florian
/ · / Krzysztof Oleksak