W dniu 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg.. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak przekazał informacje z bieżących prac organów statutowych Związku, w tym Prezydium Zarządu Krajowego ponadto w trakcie dyskusji omówione zostały poniższe tematy:

1

2

• Akcja awansowa maj 2017. Zarząd Krajowy jest zaniepokojony tegoroczną akcją awansową, która daleko odbiega od oczekiwań środowiska pożarniczego. Do tej pory nie ma odpowiedzi ze strony KG PSP na pismo Zarządu Krajowego w sprawie akcji awansowej z okazji Dnia Strażaka. Ogólnie ocena tegorocznej akcji awansowej jest krytyczna, nie spełnia ona oczekiwań strażaków, w szczególności jeśli chodzi o awanse oficerskie na pierwszy i kolejne stopnie służbowe ale również w korpusie aspirantów. System szkolnictwa jest do gruntownej zmiany w związku z czym Zarząd Krajowy oczekuje od strony służbowej niezwłocznego powołania zespołu który zajmie się tym tematem, oczywiście z udziałem strony społecznej. Zarząd Krajowy jednomyślnie przyjął stanowisko na mocy uchwały w sprawie przywrócenia i stosowania stanowisk łamanych – tzw. zał. 6 oraz zmiany w systemie szkolenia dot. nabywania kwalifikacji oficerskich i aspiranckich.
• Propozycje zmian w zakresie umundurowania strażaków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze uwagi, które zostały zgłoszone do projektu. W ocenie Zarządu Krajowego prace nad wprowadzeniem nowego umundurowania trwają zbyt wolno.
• Realizacja podwyżek strażaków i pracowników cywilnych PSP w 2017r.Rezerwa celowa została uruchomiona, środki finansowe powinny być już zabezpieczone w budżetach. Do tej pory Komendant Główny uruchamiał środki nie mając wiedzy, czy są one zabezpieczone w budżetach. Podsumowano informacje dotyczące zaawansowania i sposobu przeprowadzenia uzgodnień rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i płac pracowników cywilnych PSP w poszczególnych województwach.
• Bieżąca sytuacja w PSP na szczeblu krajowym oraz na poszczególnych województwach w odniesieniu do strony służbowej i działalności związkowej. Zarząd Krajowy jednomyślnie przyjął stanowisko na mocy uchwały dot. konieczności podjęcia przez KG PSP możliwie pilnych prac dotyczących ustalenia, a następnie wdrożenia nowego rozdziału środków finansowych przeznaczonych na podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej (wypłatę rekompensaty za ponadnormatywny czas służby strażaków) poprzedzonych przeprowadzeniem analizy funkcjonowania dokonanego w roku 2010 rozdziału środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich krótko przedstawili również bieżącą sytuację współpracy ze stroną służbową na terenie swoich województw.

Zarząd Krajowy  na posiedzeniu podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej dla rodzin tragicznie poległych strażaków którzy zginęli podczas pożaru w Białymstoku.

W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości w osobach Z-cy Komendanta Głównego nadbryg.. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz Pana Dariusza Kubel specjalisty w gabniecie KG PSP poruszono następujące tematy:

3

4

• podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP. Pan nadbryg Marek Jasiński oraz Pan st. bryg. Krzysztof Hejduk poinformowali członków Zarządu Krajowego, że wzrost w wysokości 1,3% był już w budżecie od stycznia br. natomiast reszta środków jest zapisana w rezerwie celowej, która została w maju uruchomiona. Mimo to na koniec maja były sytuacje w niektórych Komendach Powiatowych, gdzie plan finansowy nie został jeszcze zwiększony. W toku dyskusji zwrócono powoli już teraz zacząć się zastanawiać nad sposobem wdrożenia drugiej tury podwyżki, stwierdzono iż trzy ostatnie regulacje płac dotyczyły dodatku za posiadany stopień co w efekcie zaburza różnicę pomiędzy nim a grupą zaszeregowania.
• zmiana przepisów kwalifikacyjnych w PSP. Przedstawiciele KG PSP przekazali informacje, że w najbliższym czasie powstanie szeroki służbowo – związkowy zespół ds. zmian w przepisach kwalifikacyjnych. Zespół będzie składał się kliku grup tematycznych. Zarząd Krajowy wyraził wolę udziału w pracach tego zespołu. Ponownie podniesiono, że obecnie funkcjonujący system zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych winien być jak najszybciej gruntownie zmieniony, a jego funkcjonowanie w obecnym wydaniu stwarza pola do nadużyć. Zarzuty braku transparentności oraz nie analizowania potrzeb dotyczą przede wszystkim uzyskiwania kwalifikacji oficerskich w drodze kierowania na studia podyplomowe SPO i SPK. Przedstawiciele związku zawodowego zwrócili również uwagę na niedocenianie w przepisach kwalifikacyjnych i przepisach dotyczących stanowisk służbowych korpusu aspirantów i doświadczonych podoficerów.
• wprowadzenie nowego umundurowania PSP. Pan nadbryg.. Marek Jasiński poinformował, że nadal trwają prace polegające na przejmowaniu praw autorskich do umundurowania prowadzonego w ramach środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W SGSP trwają prace nad przygotowaniem trójstronnej umowy pomiędzy MON – KG PSP – SGSP na podstawie, której prawa autorskie uzyskanych efektów projektu mają zostać przeniesione w najbliższym czasie na PSP. Następnie prowadzone będą prace legislacyjne, które mają dotyczyć wprowadzenia nowego umundurowania. Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces notyfikowania zmian legislacyjnych w przypadku ich szerszego zakresu zaplanowane jest, aby pozostałe zmiany w umundurowaniu wynikały jedynie ze zmienionego (zgodnie ze standardem przygotowywanym w KG PSP) opisu przedmiotu zamówienia.
Ponadto Komendant Główny PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk poinformował, że wystosowane zostało do Komend Wojewódzkich PSP pismo dotyczące całkowitego zakazu przenoszenia środków finansowych z paragrafów płacowych ma paragrafy rzeczowe. Zwrócono uwagę, że w niektórych województwach zdarzają się przypadki, że strona związkowa o takich przesunięciach nie ma wiedzy W toku dyskusji zwrócono również uwagę na przypadki niepoprawnego rozliczania delegacji służbowych np. sportowców i kwestie związane z rozliczaniem czasu służby strażaków kierowanych na szkoły i różnego rodzaju przeszkolenia. W tym zakresie w maju zostało skierowane do KG PSP pismo naszego związku z propozycjami dokonania zmian w rozporządzeniu o czasie służby.

pdfUchwały ZK

Przewodniczący
ZK ZZS Florian
/ / Krzysztof Oleksak