W dniu 19 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych,

przy udziale Prezydiów Związków wchodzących w skład Federacji, Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych oraz przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Spotkanie miało charakter świąteczny i uroczysty związany z 10 rocznicą zintegrowania mundurowego ruchu związkowego i powstania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

1a

2a

W części roboczej spotkania Rada federacji omówiła i podsumowała następujące tematy i problemy:
• sposobu podziału kwoty na podwyżki w 2017 roku w ramach realizacji przyjętej przez Sejm „ustawy modernizacyjnej” (dwie ustawy MSWiA i MS) – propozycja równego podziału kwoty na podwyżki z uwzględnieniem propozycji i rozwiązań wypracowanych przez związki zawodowe w poszczególnych formacjach (podwyżki w stały element płacowy + uwzględnienie zaległości w poszczególnych służbach),
• aktualnie występujące sposoby i problemy prowadzenia dialogu społecznego,
• planowane działania i tematy do poruszenia w ramach Podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego (m.in. zaawansowanie prac nad rozwiązaniami w zakresie ,,ustawa L-4” i „nowelizacji art. 15a”,
• braku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w/s włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych,
• powstania parlamentarnego Zespołu Służby Więziennej.
Kontynuując spotkania z zadowoleniem przyjęto deklarację przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o powrocie organizacji w struktury Federacji ZZ SM. Jest to długo oczekiwana i znacząca zmiana stanowiska organizacji będącej jedną z założycieli Federacji ZZ SM. Jednocześnie Rada przyjęła i zainicjowała właściwe procedury w tym zakresie. Jest to ważny krok w kierunku budowy silnej i zjednoczonej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, jako platformy skutecznego i konstruktywnego współdziałania Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych. Posiedzenie zakończono uroczystym spotkaniem wigilijno-opłatkowym, przy udziale i w gronie przyjaciół Federacji, wymieniając i przekazując wzajemne życzenia świąteczna noworoczne (galeria zdjęć).

3a

4a

W dniu 20 grudnia 2016 roku na obiekcie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

5

6

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak na początku posiedzenia omówił bieżącą sytuację w PSP poinformował, iż nadal trwają prace zespołów powołanych przez KG PSP. Informację z przebiegu prac zespołu ds. umundurowania przedstawił Dariusz Łazarczyk, który poinformował zebranych, że prace zespołu zostały przedłużone do końca lutego, 2017 ponieważ cele, które zostały założone przez ten zespół nie zostały wykonane. Do tej pory nie udało się przede wszystkim przenieść praw dotyczących projekt nowego umundurowania z Ministerstwa Obrony Narodowej do MSWiA. Ponadto jest szansa, że w pierwszym kwartale 2017 roku uda się wypracować wzory umundurowania tj. ciężkiego ubrania specjalnego oraz lekkiego ubrania specjalnego (przeznaczonego do gaszenia pożarów powierzchni otwartych). ZZS „Florian” uważa, że nowe ubrania specjalne powinny być testowane głównie w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych PSP a nie tylko w szkołach pożarniczych jak to było praktykowane w minionych latach. ZZS „Florian” stoi na stanowisku, że umundurowanie bojowe powinno być na możliwie najwyższym poziomie, wykonane z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, dające strażakom najwyższy z możliwych stopień ochrony w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych a także zapewniający odpowiednią ergonomię.

7

8

Prace zespołu pn. „Inwestycje kubaturowe” przedstawił Kol. Tomasz Podolski, który poinformował, że zespół jest już po 8 spotkaniu, którego podstawowym celem jest standaryzacja strażnic polegająca na tym, aby zminimalizować koszty inwestycji nowych i ewentualnie modernizowanych strażnic. Podczas prac zespołu pojawił się pomysł, aby rozpisać konkurs na wzorcowy budynek strażnicy lub nawiązać w tym zakresie współpracę z jednym z wydziałów architektury którejś z uczelni technicznych w Polsce. Zarząd Krajowy z zaniepokojeniem przyjął fakt, niezapraszania na niektóre posiedzenia przedstawicieli związków zawodowych taką sytuacje należy uznać za kuriozalną i niedopuszczalną, ustalono, iż w tym zakresie podjęte zostaną stosowne działania. Następnie Przewodniczący ZK ZZS „Florian” omówił ostatnie spotkanie Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA, które odbyło się 27 października 2016 roku a w szczególności przedstawił wyniki prac zespołów działających w ramach Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA:
• "Opracowanie i wdrożenie programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy”,
• "Wypracowanie zasad wypłaty należności za ubezpieczenia społeczne byłym funkcjonariuszom bez uprawnień emerytalnych”,
• "Podsumowanie działania ustawy L4”.
• "Nadgodziny w służbach mundurowych”
• "Ostateczny kształt ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020”.

Przewodniczący omówił prace w ramach Rady Dialogu Społecznego a w szczególności zagadnienia związane z ustawą ,,dezubekizacyjną”. Następnie przedstawił aktualną sytuację Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Pojawiła się również dyskusja na temat nieadekwatnego do rzeczywistości rozliczania czasu służby delegacji służbowych i ewentualnych działaniach, jakie może poczynić związek w celu właściwego unormowania tego problemu. Zarząd Krajowy na mocy uchwały zaakceptował treść porozumienia z dnia 24 listopada 2016 roku zawartego pomiędzy trzema związkami działającymi w strukturach PSP. W ostatniej części posiedzenia dyskutowano o sytuacji na poszczególnych województwach i występujących tam problemach. Przewodniczący Zarządów Wojewódzkiego ZZS „Florian” przedstawili aktualną sytuację występującą w relacjach związek – strona służbowa na terenie poszczególnych województw.


Przewodniczący ZK ZZS Florian
( · ) Krzysztof Oleksak