W dniu 14 grudnia 2016 roku Sejm RP uchwalił „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania służb mundurowych i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia. Wzmocniony ma być także motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększona konkurencyjność wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 186 697 tys. z czego na poszczególne służby przypada: Policja - 5,993 mln, Straż Graniczna – 1,267 mln, Państwowa Straż Pożarna – 1,723 mln, Biuro Ochrony Rządu – 203 000 mln. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.