W dniu 13 grudnia 2016 roku w gmachu Sejmu RP w sali im. Jacka Kuronia odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji sejmowych

tj., Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posiedzenie obydwu komisji poświęcone było rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061). Po rozpoczęciu obrad przez posła Arkadiusza Czartoryskiego /PiS/ - przewodniczącego Komisji SWiA zgłoszono wniosek grupy posłów nowoczesna.pl o wysłuchanie publiczne w dniu 9 stycznia 2017' a następny wniosek dotyczył również wysłuchanie publicznego, lecz w dniu 10 stycznia 2017'.

DSC 0004

Kolejny wniosek tym razem PO dotyczył odrzucenia projektu ustawy w całości. Wniosek również został odrzucony. Składaniu propozycji poprawek towarzyszyły liczne wystąpienia dotyczące katalogu podmiotów objętych ustawą w wersji zaproponowanej przez MSWiA. Na podkreślenie zasługuje fakt iż w toku prac komisji dokonano zmian w projekcie ustawy które powodują iż słuchacze i absolwenci Akademii Spraw Wewnętrznych ówczesnego MSW np. strażacy nie będą objęci działaniem tej ustawy.

DSC 0005

W trakcie głosowania nad poprawkami przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych udzielił głosu przewodniczącemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu, który wystąpił w imieniu wszystkich związków zawodowych służb mundurowych i podkreślił iż jest jak najbardziej za ustawą obniżającą emerytury byłym esbekom w wersji, którą związki otrzymały do zaopiniowania w lipcu 2016r. - "Projektu, nad którym Państwo w tej komisji pracujecie nie znamy, bowiem różni się on zasadniczo od tamtego z lipca" - podkreślił. Porównując sytuację niezweryfikowanych pozytywnie esbeków, którzy podjęli zatrudnienie np. w kopalni i dzisiaj mają emeryturę w wysokości około 5 tys. zł, z sytuacją kolegów, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie i kontynuowali służbę, pełniąc ją z oddaniem przez cały okres, a teraz mieliby zostać pozbawieni wypracowanej emerytury, powiedział: - "tyle to ma wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, co służba bezpieczeństwa z bezpieczeństwem" - i tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Rafał Jankowski.

DSC 0006

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS "Florian"