Aktualności

06 październik 2017

Poniżej publikujemy wystąpienie Przewodniczącego podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego dotyczące art.15a i odpowiedź pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu MSWiA.

22 wrzesień 2017

W dniu 20 września 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

11 sierpień 2017

 

27 lipiec 2017

W dniu 25 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komunikat z posiedzenia poniżej.

Komunikat Prezydium FZZSM

21 lipiec 2017

Poniżej publikujemy pisma Komendanta Głównego PSP w/s pełnienia służby przez strażaków PSP, przenoszenia środków z wydatków płacowych oraz umundurowania strażaków. Przedstawiamy również odpowiedź Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” na pismo KG PSP  dotyczące propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Poniżej publikujemy pisma Komendanta Głównego PSP w/s pełnienia służby przez strażaków PSP, przenoszenia środków z wydatków płacowych oraz umundurowania strażaków. Przedstawiamy również odpowiedź Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” na pismo KG PSP dotyczące propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

– pismo KG PSP w/s. propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r.

– Pismo ws. umundurowania strażaków.

– Pismo ws. przenoszenia środków z wydatków płacowych.

– Odpowiedź Zarządu Krajowego  na pismo KG PSP ws. pełnienia służby przez strażaków.

 

16 lipiec 2017

14 lipca w wieku 73 lat zmarł generał brygadier Feliks Dela, pierwszy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i twórca Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

09 lipiec 2017

W dniu 05 lipca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy Udziale Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji związanej wystąpieniem  Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 06 kwietnia br. w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej wraz z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych. Dokonując podsumowania prac Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym Grup Roboczych), postanowiono ponowić wystąpienie do Pani Premier z prośbą o spotkanie przy udziale właściwych ministrów i objęcie patronatem wniosku Federacji ZZ SM w zakresie powołania przy Radzie Ministrów Forum Dialogu jako instytucji  partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych. Ponadto kol. Krzysztof Oleksak przedstawił informację z prac grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych, która w formie sprawozdania wraz z rekomendacją w najbliższym czasie zostanie skierowana na ręce Pana Ministra. 

foto001

foto002

Bardzo ważnym tematem wzbudzającym duże zainteresowanie i dyskusje wśród funkcjonariuszy wszystkich służb, jest zapowiadane i praktycznie bez kosztowe, wprowadzenie zmian w zakresie prawa funkcjonariusza do zachowania 100 uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Przypomnienia wymaga fakt iż rekomendowany okres ochrony funkcjonariuszy wynosił łącznie do 90 dni (propozycja Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania Działania „Ustawy o L-4” z dnia 05 lipca 2016 roku). Uzupełnienia wymaga także  katalogu chorób i dostosowania go dla funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach szczególnych i stresogennych, w tym objecie zmianami wszystkich służb mundurowych. Niezrozumiałym jest tez połączenie tego projektu z propozycją zmian w art. 67 ustawy o Policji (tzw. pluralizmu związkowego), uważając za zasadne zachowanie dotychczasowego sytemu funkcjonowania związków zawodowych w służbach mundurowych za podstawę szybkiego i skutecznego działania oraz gwarancji całkowitej apolityczności służb mundurowych.Omawiając działania Federacji ZZ SM w zakresie  tzw. „art. 15a”, kol. Mariusz Tyl przedstawił informacje uzyskane podczas ostatniego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, szacunkowe koszty nowelizacji art. 15a zostały już wyliczone i prace nad projektem trwają. Prace postępują i są zgodne z wcześniej uzgodnionymi wytycznymi, podkreślając że okresy pracy cywilnej nie przepadną i każdy okres pracy cywilnej będzie doliczany po uprzednim zsumowaniu w sposób łączny. Działania członków Federacji ZZ SM w tym zakresie będą kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego.W dalszej kolejności Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP przedstawił aktualną sytuację w zakresie  wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Trwający właśnie okres transformacji i konsolidacji trzech dotychczasowych służb oraz tworzenie nowych struktur, w powszechnym odbiorze odciska negatywny wpływ na sytuację w nowej służbie, której nie poprawia fakt podpisania przez Prezydenta ustawy włączającą od 1 stycznia 2018 roku funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych. 

foto003

foto004

Zgodnie z nowymi przepisami dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenia będzie ukończenie 55 lat życia i posiadanie co najmniej 5 lat stażu służby przy wykonywaniu zadań o charakterze "policyjnym" a dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 31 grudnia 2012 r. co najmniej 25 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, spełnią powyższe warunki, ale nie osiągną wieku 55 lat życia, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku. Emerytura tych funkcjonariuszy będzie wynosić 60 % podstawy jej wymiaru.Niepokojącym i wzbudzającym duże kontrowersje są odnotowane przypadki braku propozycji dalszej służby w Krajowej Administracji Skarbowej dla osób funkcyjnych i działaczy związków zawodowych. Działania te zostały zdecydowanie krytycznie i negatywnie ocenione przez członków Federacji ZZ SM. Przyjęto stanowisko w tym zakresie wraz z poparciem dla wszelkich działań zmierzających do przywrócenia tych osób do służby. W dalszej części obrad Przewodniczący Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZ SM dokonali przedstawienia aktualnej sytuacji w ramach poszczególnych formacji. Dyskusję w tym zakresie poza specyfiką poszczególnych służb, zdominowała kwestia pogorszenia a nawet braku dialogu i współpracy z Kierownictwem poszczególnych służb. Gdzie poza wyjątkami, dotychczasowa współpraca pogorszyła się i ogranicza się tylko do formalnego minimum, z marginalizowaniem ruchu związkowego włącznie.

foto005

Kończąc spotkanie uaktualniono dane przedstawicieli Związków do Rady Federacji (Wybory w NSZZ FiPW oraz NSZZ FSG) oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Federacji ZZ SM na nową kadencję (od 14 lipca 2017 roku). Nowym Przewodniczącym Rady został kol. Marcin KOLASA - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z § 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2016 roku.


 w imieniu  Federacji ZZ SMPrzewodniczący Federacji ZZ SM
Krzysztof Hetman

05 lipiec 2017

W dniu 30 czerwca 2017r. na placu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, odbyła się podniosła uroczystość z okazji nadania sztandaru Dolnośląskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

23 czerwiec 2017

W dniu 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg.. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

05 czerwiec 2017

W dniu 3 czerwca 2017 roku na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w podkrakowskich Balicach odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.