Aktualności

19 marzec 2019

MSWiA - Spotkanie w sprawie realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r.

09 marzec 2019

W dniach 5 - 6 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

28 luty 2019

W dniu 27 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego posiedzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. 

18 luty 2019

15 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie KG PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP.

07 luty 2019

W dniu 4 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

04 luty 2019

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytycznie ocenia dążenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zmierzające do wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o negatywne zaopiniowanie tej inicjatywy.

01 luty 2019

1 lutego 2019 r. - Ustawa budżetowa podpisana – wdrażanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu SWiA

Uposażenia funkcjonariuszy PSP i wynagrodzenia pracowników wzrosną ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Środki na podwyżki uposażeń  funkcjonariuszy resortu, w tym strażaków PSP oraz dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników cywilnych zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2019, w tym w części wynikają one z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Ustalenie zasad podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP zostało dokonane na przełomie grudnia ubiegłego roku i stycznia 2019 r. Obecnie oczekiwane jest zakończenia prac legislacyjnych projektów rozporządzeń wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. Wypłaty tych podwyżek powinny nastąpić w pierwszej dekadzie lutego br.

W załączeniu projekt rozporządzenia

Natomiast podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP wynikające z Programu modernizacji powinny zostać ujęte w listach wynagrodzeń na miesiąc luty 2019 r. i zostać wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 stycznia br.

01 02 2019 Spotkanie MJZ z Zwiazkami Zawodowymi 005

Foto. Źródło: www.gov.pl/web/mswia/uzgodniono-sposob-podzialu-podwyzek-dla-pracownikow-cywilnych-resortu

 

W dniu 1 lutego br. miało miejsce spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych, które zrzeszają pracowników cywilnych resortu w sprawie wdrożenia podwyżki pracowników resortu. Związek Zawodowy Strażaków „Florian” reprezentował Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Krzysztof Jędrachowicz.

 

W czasie posiedzenia ustalono, że w ramach wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynikającej z Programu modernizacji tj. kwoty 300 zł na etat ze skutkiem od 1 stycznia br. związki zawodowe będą współuczestniczyć w opracowaniu sposobu podziału środków i wypracowaniu zasad dokonania podwyżek.

Mając na względzie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych komendanci główni oraz właściwi kierownicy państwowych jednostek budżetowych (pracodawcy) dokonają podziału środków na podwyżki w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. Powyższe ma zastosowanie do poziomu organizacji zakładowych.

W czasie spotkania sformułowano ogólne zasady podziału kwot na podwyżki pracowników oraz zalecenia przy podwyższaniu indywidualnych wynagrodzeń.

W Państwowej Straży Pożarnej przewidziano następujące środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń pracowników wdrażane ze skutkiem od 1 stycznia br.:

  1. Pracownicy Korpusu Służby Cywilnej

Etaty: 1061

Środki na podwyżki: 3 mln 819 tys. zł

  1. Pracownicy tzw. „niemnożnikowi”

Etaty: 794

Środki na podwyżki: 2 mln 856 tys. zł

Razem: etatów cywilnych w PSP: 1855; łączna kwota na podwyżki 6 mln 675 tys. zł.

Przy czym w części 42:

Etaty razem: 501, środki na podwyżki: 1 mln 804 tys. zł

Korpus Służby Cywilnej:  115 etatów; 414 tys. zł

Pracownicy tzw. „niemnożnikowi”: 386 etatów; 1 mln 390 tys. zł

W części 85:

Etaty razem: 1354, środki na podwyżki: 4 mln 871 tys. zł

Korpus Służby Cywilnej:  946 etatów; 3 mln 405 tys. zł

Pracownicy tzw. „niemnożnikowi”: 408 etatów; 1 mln 466 tys. zł

Ze związkowym pozdrowieniem

 

Krzysztof Jędrachowicz

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego

ZZS „Florian”

31 styczeń 2019

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

29 styczeń 2019

Za sprawą bieżącej działalności  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz publicznych wypowiedzi Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy (m.in. w programie „Minęła 9-ta”) w służbach mundurowych ma miejsce bardzo gorąca dyskusja w aspekcie pluralizmu związkowego, a przede wszystkim tego komu ten pluralizm realnie będzie służył - czy oby na pewno pracownikom i funkcjonariuszom służb mundurowych?

23 styczeń 2019

W dniu 22 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin "Solidarni".