Aktualności

25 marzec 2020

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wiceminister SWiA Maciej Wąsik rozpoczynając spotkanie odnosząc się do aktualnej sytuacji podziękował, za postawę wszystkich służb mundurowych prezentowaną przy działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, a także podkreślił, że resortowi bardzo zależy na dobrej współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w podległych formacjach.

Odnosząc się bezpośrednio do tematu spotkania Wiceminister podkreślił, że tylko powszechność świadczenia motywacyjnego nadaje sens zaproponowanym zmianom ustawowym, wprowadzenie dodatkowych kryteriów było podyktowane sygnalizowanymi do resortu mankamentami okresowego opiniowania służbowego.

W czasie spotkania strona związkowa podkreśliła, że projekt w obecnym brzemieniu w swojej najistotniejszej kwestii, a mianowicie świadczenia motywacyjnego nie spełnia kryterium powszechności. Kryterium powszechności będzie gwarantowane poprzez spełnienie kryteriów stażu służby (powyżej 25 lat) oraz uwzględnienie ostatniej opinii służbowej, która ma ustalony zarówno tryb sporządzania, jak i tryb odwoławczy. Właściwie stosowane przepisy regulujące opiniowanie służbowe w każdej z formacji są wystarczającym mechanizmem możliwym do zastosowania zarówno w procesie przyznawania świadczenia, jak również przy wprowadzaniu ograniczeń w jego przyznawaniu. Obecny kształt projektu ustawy wprowadzający nie omawiane wcześniej wydawanie przez przełożonych niesformalizowanej opinii, w której miałby być zawarty poza ostatnią okresową opinią służbową – stopień trudności, złożoność i sposób realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz efekty pracy odbierane jest powszechnie w środowisku mundurowym – w każdej ze służb - jako mechanizm uznaniowego, a nie powszechnego charakteru tego świadczenia.
Przedstawiciele resortu takie stanowisko wszystkich uczestniczących w spotkaniu związków zawodowych odebrali ze zrozumieniem. Konieczne jest jednak uwzględnienie tych argumentów w pisemnych opiniach do projektu ustawy, co umożliwi ich wprowadzenie w ostatecznym kształcie ustawy.

Strona związkowa omówiła także pozostałe uwagi do przedstawionego projektu, które dotyczyły m.in. szczegółów w zakresie wyżywienia, postępowań dyscyplinarnych (dotyczy Policji i SG) oraz uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2018 r. sygn. K 7/15 (dotyczy funkcjonariuszy Policji).

Kolejną poruszoną kwestią, była sytuacja w poszczególnych formacjach związana z epidemią SARS-CoV-2. Związki zawodowe zrzeszone w Federacji ZZSM zabiegają o uwzględnienie w nowelizacji specustawy COVID-19 aby funkcjonariusze otrzymywali 100% uposażenia, w sytuacji kwarantanny oraz choroby wywołaniej koronawirusem po narażeniu w toku służby, a także objęcie funkcjonariuszy rozwiązaniami wprowadzanymi dla pracowników – m.in. objęcie ochroną opiekunów dzieci do lat 12, a nie jak ma to obecnie miejsce do lat 8.

Na podkreślenie zasługuje wspólny wniosek odnoszący się do obecnej sytuacji epidemii koronawirusa – a mianowicie, że wszyscy powinniśmy wspierać działania rządu mające na celu ograniczenie epidemii do poziomu możliwości służby zdrowia – jest to cel, który ma za zadanie uchronić nas przed sytuacją jaka wystąpiła m.in. we Włoszech. Związki zawodowe działające w Federacji ZZSM dokładają wszelkich starań aby w ramach posiadanych możliwości dbać zarówno o bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników w poszczególnych formacjach ale też prowadzą działania informacyjne.

Ze strony związkowej poruszone zostały jeszcze kwestie:
- braku projektu zmian ustawy emerytalnej w zakresie tzw. art. 15a. Wynikający z Porozumienia termin przedstawienia przez resort propozycji realizacji tego postulatu minął (31.12.2020 r.).
- prac nad zapowiadaną przez resort ustawą o rozwoju służb mundurowych, która miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W obu tych zakresach Wiceminister Maciej Wąsik udzielił informacji, że w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, a przede wszystkim nie możliwych do przewidzenia skutków ekonomicznych do czasu ustania zagrożenia i uzyskania wiedzy o stanie finansów publicznych nie zostaną przedstawione konkretne projekty tych rozwiązań. Resort w dalszym ciągu deklaruje wolę wywiązania się z obu tych deklaracji – konkrety poznamy jednak dopiero po zażegnaniu zagrożenia epidemicznego. Dopiero wówczas wznowione zostaną w tym zakresie prace – wg deklaracji resortu z udziałem strony społecznej.

W załączeniu komunikat Federacji ZZSM.

W jedności siła!
Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS Florian

pdfkomunikat FZZSM

19 marzec 2020

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” z uwagi na otrzymywane zapytania w sprawie ochrony ubezpieczeniowej strażaków i pracowników PSP w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 publikuje otrzymane w dniu dzisiejszym oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności i ochrony ubezpieczeniowej, którą objęte są osoby w ramach Programu Ubezpieczenia Grupowego PSP 2014.

Poniżej stanowisko PZU Życie SA

pdfStanowisko

16 marzec 2020

W dniu 9 marca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie (woj. lubuskie) odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Terenowej Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
Deklaracje wstąpienia do związku złożyło 22 strażaków. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Zarządu Terenowego ZZS „Florian” został wybrany kol. Krzysztof Szaj. Organizacja świebodzińska jest już dziesiątym Zarządem Terenowym ZZS „Florian” działającym na terenie województwa lubuskiego.

W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Lubuskiego Zarządu ZZS „Florian” kol. Paweł Renicki, który udzielał pomocy podczas przeprowadzenia procedury wyborczej, następnie przedstawił aktualną sytuację związku na terenie województwa i kraju oraz odpowiadał na zadawane pytania.

Całemu Zarządowi i wszystkim członkom Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Świebodzinie życzymy wielu sukcesów w działalności związkowej.

Opracował:
Paweł Renicki
Przewodniczący Lubuskiego ZW ZZS Florian

13 marzec 2020

Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie z dnia 11.03.2020 roku central związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

pdfOdpowiedź

12 marzec 2020

W związku z aktualną sytuacja związana z przypadkami wirusa SARS-CoV-2 w tym zadaniami realizowanymi przez strażaków PSP przewodniczący trzech central związkowych wystąpili do Komendanta Głównego PSP z pismem.

pdf Wspólne wystąpienie

Link: Rada OPZZ ws. koronawirusa

Link: Co musisz wiedzieć

03 marzec 2020

We wtorek (3 marca br.) Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.

Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Środki na sfinansowanie podwyżek zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

Źródło: strona internetowa MSWiA

28 luty 2020

20 luty 2020

W dniu 20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej publikujemy linki do wyżej wymienionych rozporządzeń.

/·/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZ Florian

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

20 luty 2020

17 lutego 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych(nr UD 66).

17 luty 2020

W dniu 14 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwalenie budżetu zbliża strażaków do momentu, w którym otrzymają podwyżki przewidziane w 2020 r. (ze skutkiem od 01.01.2020 r.) na postawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. zawartego przez związki zawodowe (w tym ZZS „Florian”) z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wysokości uzgodnionej w dniu 23 grudnia 2019 r. z Komendantem Głównym PSP. Następnym krokiem jest opublikowanie rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenie to powinno zostać opublikowane w najbliższym tygodniu tj. do 21.02.2020 r.

1

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2020 roku zgodnie z procedurą, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta. Dla przypomnienia warto wskazać, że podczas spotkania z KG PSP w dniu 23.12.2019 r. ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat. Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.
Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota wynikająca na 2020 r. z Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. tj. 500 zł. Na tę kwotę składa się:
- podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
- wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
- 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
- awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
- przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Aby taki podział podwyżek był zachowany niezbędne jest wejście w życie ustawy budżetowej, bowiem ustalone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej mnożniki kwoty bazowej opierały się o zwiększoną kwotę - z 1523,29 zł do 1614,69 zł.

Powodem konieczności wejścia w życie ustawy budżetowej do wdrożenia podwyżek w uzgodnionej wysokości jest sama struktura dodatkowych środków jakie mają zostać wypłacone funkcjonariuszom. Rząd zdecydował się bowiem (po raz pierwszy od 11 lat), na odmrożenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się m.in. przeciętną wysokość mundurowego uposażenia. Jednocześnie zwiększona kwota bazowa, która zapisana jest właśnie w ustawie budżetowej została uwzględniona właśnie w ramach tych środków przewidziany na podwyżki strażaków w ogólnej wysokości 500 zł (a nie ponad to).
Środowisko mundurowe liczy na jak najszybsze wypłaty podwyżek zaplanowanych na  2020 r. mając również na uwadze deklarację złożoną przez wiceszefa MSWiA ministra Macieja Wąsika podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Z uwagi na wskazaną wyżej strukturę tegorocznej podwyżki wejście w życie tego rozporządzenia uzależnione jest od wejścia w życie tegorocznej ustawy budżetowej.

W jedności siła!!!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS "Florian”